header-logo2.png AlleBrekers

Hoe kan een lid van BRBS Recycling zich aanmelden bij www.allebrekers.nl?

Leden van BRBS Recycling kunnen contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zorgt voor contact met Duim Techniek te Veenendaal waarmee afspraken zijn gemaakt over inbouw en onderhoud. Het staat bedrijven vrij om eventueel zelf tot inbouw over te gaan. Het is dan wel van belang dat er vooraf contact wordt gelegd over de technische randvoorwaarden van het koppelen van betreffende tracking-unit aan Allebrekers.nl. Rechtstreeks contact opnemen met Duim Techniek kan ook.

Per tracking-unit zijn contracten nodig met de serviceprovider van de tracking-unit en de leverancier van het datasignaal.

Voor leden van BRBS Recycling is de eerste aanschaf en de eerste installatie van het GPS-systeem gratis. Het onderhoud en eventuele vervanging is daarna voor rekening van de bedrijven. Dit geldt ook voor aanvullende tracking-units.

Hoe kan een bedrijf dat geen lid is van BRBS Recycling zich aanmelden bij www.allebrekers.nl?

U kunt gebruik maken van het systeem door zich te melden bij het secretariaat van BRBS Recycling (info@brbs.nl) of bij de installateur: Duim Techniek te Veenendaal.
Zij kunnen u ook helpen met de aanmelding. U ondertekent de verklaring dat u akkoord gaat met de voorwaarden van www.allebrekers.nl en u kunt uw gegevens invoeren. Deze zijn dan meteen zichtbaar.

Niet leden van BRBS Recycling betalen installatie en onderhoud van de tracking-unit en bijbehorende contracten rechtstreeks aan betreffende dienstverleners.
Daarnaast een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de website Allebrekers.nl aan BRBS Recycling.

GPS units van meerdere leveranciers zijn koppelbaar. Bij twijfel of een unit te koppelen is, is het raadzaam om voorafgaand aan installatie contact te zoeken.

Hoe kan een auditor of certificerende instelling zich aanmelden?

Auditoren kunnen zich aanmelden via de accountgegevens die in bezit van de betreffende certificerende instelling. Het is van belang dat de juiste account wordt gebruikt, zodat de door BRL 2506 vereiste informatie daadwerkelijk verschijnt. Per certificatie-instelling wordt 1 account gebruikt.

Hoe kan een handhaver zich aanmelden?

Toezichthouders of handhavers kunnen toegang aanvragen bij het secretariaat van BRBS Recycling via info@brbs.nl

 

Wat is er precies verplicht?

De werkende brekerinstallatie dient conform BRL 2506 digitaal zichtbaar te zijn voor de certificerende instellling.
De website www.allebrekers.nl is bedoeld om de digitale zichtbaarheid van de gecertificeerde brekerinstallaties mogelijk te maken.

In de BRL staat dit als volgt omschreven: Elke bewerkingsinstallatie dient te zijn voorzien van een GPS-systeem. Indien recyclinggranulaten worden geproduceerd uitsluitend door een zeef- of menginstallatie voor het classificeren van recyclinggranualten, dan dient deze eveneens te zijn voorzien van een GPS-systeem. Het GPS-systeem dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en werking (aan/uit) van de bewerkingsinstallatie weer te geven;
 • Het GPS systeem dient continu de juiste locatie van de in werking zijnde bewerkingsinstallatie weer te geven;
 • de volgende gegevens kunnen worden opgevraagd via het GPS systeem:
  • bedrijfsgegevens
  • certificaatnummer
  • code puinbreker
  • adresgegevens bewerkingslocatie
  • hoeveelheid steenachtig materiaal (in ton of m3)
 • De certificatie-instellingen hebben een continue toegang tot het GPS systeem.

Bij inhuur van een installatie voor productie onder eigen certificaat, danwel onder certificaat van betreffende puinbreker, zijn in BRL 2506 specifieke meldingsregels opgenomen.

Zie www.brl2506.nl.

De producent dient een registratie bij te houden van elke inzet van de breekinstallatie.

Omdat het GPS systeem steeds kan worden geraadpleegd is geen actieve melding van genoemde gegevens naar de certificerende instelling nodig of vereist.
BRL 2506 vermeldt geen centrale URL als plaats voor het uitlezen van de vereiste data.

Besluit mobiel breken

Voor een melding in het kader van het Besluit mobiel breken is aanvullende informatie vereist, zoals geluidsproductie en exacte opstelling van de breker ten opzichte van woningen en andere gebouwen. Deze is eveneens in het systeem in te voeren. Door de informatie volledig in te voeren kan via het systeem de melding naar het bevoegd gezag worden gedaan. De eerste melding (kennisgeving) dient uiterlijk 15 werkdagen voor uitvoering van het werk te worden gedaan.

Zie: Besluit mobiel breken de website wetten.nl. Momenteel is de Omgevingswet in voorbereiding en zullen bij inwerkingtreding details kunnen veranderen.

Welke gegevens zijn vereist volgens het Besluit mobiel breken?

Het meldingsformulier kennisgeving breken betreft een kennisgeving aan het College van B&W van de gemeente waar het puinbreekproject zal plaatsvinden.

De schriftelijke kennisgeving bevat:

a. het adres of de plaatselijke aanduiding van de locatie of de inrichting, met de exacte positie aldaar, waar de mobiele puinbreker in werking zal worden gebracht;

b. de naam en het adres van de natuurlijke of rechtspersoon die een mobiele puinbreker in werking heeft en, voorzover van toepassing, van degene die de inrichting drijft waar de mobiele puinbreker in werking zal worden gebracht;

c. de hoeveelheid en de aard van het met de mobiele puinbreker te bewerken bouw- en sloopafval;

d. een beschrijving van de bronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker;

e. de verwachte datum van aanvang en de duur van de periode dat met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval wordt bewerkt.

Uw breker op deze website?

Wordt ook transparant en bouw samen met ons aan een betere wereld!