header-logo2.png AlleBrekers

Wanneer moet een bedrijf beschikken over een werkend GPS systeem?

Het GPS-systeem is sinds 2013 voorgeschreven in BRL 2506, de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recyclinggranulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. Iedere gecertificeerde puinbreker (bewerkingsinstallatie) moet zijn voorzien van een GPS unit die tenminste werking (aan/uit) en locatie laat zien.

Het bestuur van BRBS Recycling heeft in 2008 besloten dat alle leden een GPS unit moeten hebben, waarmee de locatie van de puinbreker en de werking daarvan (aan of uit) zichtbaar is.
Verbetering van vertrouwen in het certificatiesysteem was hiervoor de aanleiding. Meer transparantie en het beter mogelijk maken van onverwachte auditing wordt beschouwd als een antwoord hierop.
Doel was tegelijkertijd dat dit voor alle brekerinstallaties zou moeten gelden. Daarvoor was wetgeving de gewenste optie, maar er bleek geen mogelijkheid om deze aan te passen. Derhalve is de keuze gemaakt om dit in BRL 2506 op te nemen.

Alle brekers die onder certificaat breken moeten uitgerust zijn met een werkende GPS-installatie. Ook bewerkingsinstallaties (bijvoorbeeld zeefparken voor classificatie van steenfracties) moeten soms over GPS beschikken indien die gecertificeerde producten (kunnen) maken in afwezigheid van een GPS (breker met GPS).

Hoe werkt de website www.allebrekers.nl

Op www.allebrekers.nl zijn werkende gecertificeerde brekers zichtbaar.
Op verzoek kunnen zowel leden van BRBS Recycling als niet-leden gebruik maken van Allebrekers.nl. Gebruikers krijgen op basis van hun rol bepaalde toegangsrechten op de site. Een eigenaar van een breker kan zijn breker zien; niet die van anderen. Tevens is de eigenaar van de breker in de gelegenheid om desgewenst aanvullende informatie toe te voegen aan de vermelding. Met deze informatie kunnen de bedrijven aan de verplichtingen van BRL 2506 voldoen. Tevens biedt de site de mogelijkheid de verplichte meldingen door te sturen naar het bevoegde gezag (melden is verplicht voor mobiel breken buiten de vergunde locatie). Ook kan de exacte beoogde plaatsing van de mobiele installatie op de projectlocatie worden ingepland aan de hand van een virtuele geluidscirkel.

De certificerende instelling ziet de brekers die een contract hebben met de betreffende certificerende instelling en kan via het systeem de door BRL 2506 verplichte informatie inzien. Naar keuze kan de eigenaar van de breker aanvullende informatie aanvullen om zo de auditor van de certificatie-instelling optimaal te informeren. De eigenaar van de breker kan zelf instellen welke certificerende instelling dit is.

Handhavers kunnen alle werkende brekers die gebruik maken van dit systeem zien. Zij zien alleen de locatie, niet de werking of andere informatie.

Om in aanmerking voor uw rol moet u inloggen op de website via een account. Zie hiervoor het menu-item 'aanmelden'.

Voor wie is de website www.allebrekers.nl bedoeld?

De site is bedoeld voor eigenaren van brekerinstallaties die willen voldoen aan de eisen uit de BRL 2506, certificerende instellingen en handhavers. Allebrekers.nl is primair gericht op de verplichtingen zoals die wettelijk gelden (melden mobiel breken) en de eisen die volgens BRL 2506 zijn gesteld.

Handhavers die meer informatie willen over het certificaat van een bepaald bedrijf of over de certificatie op zichzelf kunnen de daarvoor bedoelde websites op het internet raadplegen. Interessant kunnen zijn:

  • Website BRL 2506 (documenten en certificaatregister)
  • Website Bodem+ (certificaatregister erkende instellingen en milieucertificaten BRL 2506 deel 2)
  • Website KOMO (certificaatregister BRL 2506 deel 1; zoek op naam van het bedrijf)

BRL 2506

BRL 2506 is de certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit van recyclinggranulaten. Deze BRL bestaat uit twee delen. Deel 1 betreft de civieltechnische eisen (KOMO), Deel 2 bevat de milieuhygienische eisen conform het Besluit bodemkwaliteit (NL-Bsb).

Om te beoordelen of recyclinggranulaat technisch geschikt is voor een bepaalde toepassing en voldoet aan Nederlandse standaarden zoals NEN normen, Europese normen en de Standaard RAW Bepalingen is BRL 2506-1 noodzakelijk. BRL 2506-1 kent verschillende toepassingsgebieden en producten. Op het certificaat is vermeld voor welke producten en toepassingsgebieden de bedrijven gecertificeerd zijn.

BRL 2506-2 geeft alleen informatie over het voldoen aan de milieuhygienische eisen vanhet Besluit bodemkwaliteit, maar toetst niet op de technische geschiktheid. Ook de volgens Europese regelgeving verplichte CE markering toetst niet op geschiktheid voor toepassing.

Voor een goed en betrouwbaar product, en om bouwfouten te voorkomen, is BRL 2506-1 onmisbaar. Daarom is het voor opdrachtgevers en toepassers van belang om het certificaat te controleren op de precieze inhoud van het certificaat.

Zie www.brl2506.nl voor de meest actuele certificatieregeling.

Uw breker op deze website?

Wordt ook transparant en bouw samen met ons aan een betere wereld!